برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

درون یابی یک تابع به روش لاگرانژ با استفاده از اکسل

درون یابی یک تابع به روش لاگرانژ با استفاده از اکسل

درون یابی یک تابع به روش لاگرانژ با استفاده از اکسل

درون یابی یک تابع به روش لاگرانژ با استفاده از اکسل:محاسبه در نقطه مورد نظر به روش لاگرانژ برای ورودی با سه نقطه ،چهار نقطه و پنج نقطه
در سه شیت مختلف که در اولین شیت فقط با سه ورودی (n=3)و در دومین شیت فقط با چهار ورودی (n=4) و در سومین شیت با پنج ورودی (n=5)
L0, L1,L2,… را هم محاسبه میکند
ورودی ها و نقطه دلخواه را وارد کنید مابقی محاسبات(مقدار نقطه مورد نظر و ضرایب لاگرانژL0, L1,L2,… و نموادر نقاط به صورت نقطه ای)به طور خود کار انجام می شود
برای ورودی…