برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

مبانی مدیریت حیات وحش

مبانی مدیریت حیات وحش

مبانی مدیریت حیات وحش

عنوان مقاله: مبانی مدیریت حیات وحش
قالب بندی: word
فهرست:
تعريف مديريت حيات وحش
انواع مديريت حيات وحش
اهداف مديريت حيات وحش
انواع طرفداران حيات وحش
غذا وتغذيه حيات وحش
عكس العمل حيات وحش در مقابل كم آبي
انرژي
تغيير در نياز به مواد غذايي در حيات وحش
برآورد فاصله اي جمعيت در روش پترسون
اهميت و لزوم استفاده از نمايه در مطالعات حيات و حش
و…….