برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

پرسشنامه امنیت مدرسه (SRS)

پرسشنامه امنیت مدرسه (SRS)

پرسشنامه امنیت مدرسه (SRS) در سال 2006 توسط توسط اسکیبا، سیمون، پترسون و فورد (۲۰۰۶) تدوین شده است. به صورت WORD می باشد. 42 سوال در طیف لیکرت 5 درجه ای دارد و دارای چهار عامل (مؤلفه) می باشد. سؤال ۱تا ۱۹ مربوط به مولفه جو و ارتباطات، سؤال ۲۰ تا ۲۶ مربوط به مولفه عدم اختلاف و خشونت، سؤال ۲۷ تا ۳۴ مربوط به مولفه امنیت فردی و سؤال ۳۵ تا ۴۲ مربوط به عدم رفتارهای مجرمانه و امنیت سطح بالاتر می شود. در داخل کشور نیز هنجاریابی شده است و  روایی و پایایی…