برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

پرسشنامه سنجش جو خلاق اکوال

پرسشنامه سنجش جو خلاق اکوال

این پرسشنامه روایی و پایایی دارد. گويه هاي اصلي پرسشنامه اكوال در راستاي سنجش جو خلاق است. نسخه نهايي اين پرسشنامه مشتمل بر 10 مؤلفه و 55 سؤال است. مؤلفه چالش ( 8 سؤال)، آزادي ( 6 سؤال)، حمايت از ايده ها ( 6 سؤال)، اعتماد و اطمينان ( 11 سؤال)، مباحثه ( 6 سؤال)، تضاد ( 5 سؤال)، خطرپذيري ( 4 سؤال)، زمان دادن به ايده ها ( 4 سؤال)، سرزندگي و پويايي ( 3سؤال)، مؤلفه شادماني و شوخ طبعي ( 2 سؤال) را به خود اختصاص دادند. مقياس نمره دهي پرسشنامه بر اساس مقياس ليكرت در طيف…