برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

mfile پیدا کردن ریشه معادله به روش نیوتن

mfile پیدا کردن ریشه معادله به روش نیوتن

mfile پیدا کردن ریشه معادله به روش نیوتن

این برنامه ریشه انواع توابع حقیقی را از روش نیوتن با تقریب بسیارخوبی بدست می آورد .
 …