برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

کد متلب برای محاسبه مقدار یک تابع به کمک چند جمله ای درونیاب هرمیت hermit

کد متلب برای محاسبه مقدار یک تابع به کمک چند جمله ای درونیاب هرمیت hermit

کد متلب برای محاسبه مقدار یک تابع به کمک چند جمله ای درونیاب هرمیت hermit

کد متلب برای محاسبه مقدار یک تابع به کمک چند جمله ای درونیاب هرمیت
میدانیم در درونیابی هرمیت علاوه بر نقاط و مقدار نقاط ،مشتق تابع در نقاط مورد نظر داریم
کد متلب نوشته شده مقدار x ,f(x),f(x) و همچنین مقداری که باید تابع در آن نقطه محاسبه کند را از کاربر دریافت می کند
و
سپس ماتریس ضرایب x و مقدار محاسبه شده تابع در نقطه مورد نظر را تحویل می دهد
 
ماتریس ظرایب یعنی مثلا
p=[1 0 -2 5]
X^3-2 X +5
خروجی تابع ماتریس ضرایب و مقدار تابع در نقطه مورد نظر کاربر…