برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

مقیاس انگیزه مشارکت ورزشی (PMQ)- گیل و همکاران (1983)

مقیاس انگیزه مشارکت ورزشی (PMQ)- گیل و همکاران (1983)

مقیاس انگیزه مشارکت ورزشی (PMQ) به صورت PDF ارائه شده است. دارای 30 گویه و 8 خرده مقیاس است. توسط گیل و همکاران (1983) تدوین شده است. روایی و پایایی دارد و سوالات در طیف سه درجه ای تنظیم شده است. در نهایت نیز منبع آن معرفی شده است. …