برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

پرسشنامه احتمال خودکشی التز و همکاران (2007)

پرسشنامه احتمال خودکشی التز و همکاران (2007)

پرسشنامه احتمال خودکشی التز و همکاران (2007) دارای 36 سوال است و 4 بعد (خرده مقیاس) شامل نا امیدی، افکار خودکشی، خصومت یا پرخاشگری و خودارزیابی منفی دارد. سوالات در طیف لیکرت 4 درجه ای تنظیم شده است و به صورت pdf می باشد. روایی و پایایی آن ذکر شده و نحوه نمره گذاری نیز توضیح داده شده است….