برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

اجرا ناپذيري احكام خاصه عقود در عقد صلح

اجرا ناپذيري احكام خاصه  عقود در عقد  صلح

اجرا ناپذيري احكام خاصه عقود در عقد صلح

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3
اهداف تحقیق.. 4
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.. 5
الف)کتب… 6
ب) مقالات… 7
پرسش ها8
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8
روش تحقیق.. 9
فصل اول: جايگاه عقد صلح
مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح.. 11
گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح.. 12
بند 1) تعریف عقد صلح.. 12
1-1- صلح در لغت… 12
2-1- صلح در اصطلاح فقه و حقوق.. 14
بند2) اوصاف عقد صلح.. 18
1-2- اوصاف اساسی عقد صلح.. 19
1-1-2- لازم بودن عقد صلح.. 20
2-1-2- رضایی بودن عقد…