برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی  ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف
1.مقدمه
بعدمعنوی اسلام آنچنان جذاب بود که به موازات گسترش جغرافیایی اسلام، آموزه هایی همچون زهد وریاضت دربین مسلمین به مراتب بیشتر ازدیگرابعاد آن مورد توجه قرارگرفت.آن رفتارها که جنبه طریقتی داشت ودرکنارش با مبانی نظری غیرمدونی همراه بود، عنوان تصوف پیداکرد. باگسترش تصوف دربین مشتاقان، کج روی‌هایی نیزبه موازات رشد کمّی آن ظهورکرد که خود شروعی شد برای به میدان آمدن فقها و…