برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان

چکیده:
این پایان نامه با هدف تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان تهیه گردیده است. در این تحقیق فرضیه های مورد بررسی عبارتند از:
فرضیه اهم: بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دستگاههای اجرایی ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد.
2-بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.
3-بین…