برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق 125 ص

بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق 125 ص

فهرست مطالب
عنوان صفحه چکیده . . . . . . 1 مقدمه . . . . . 3 الف بیان مساله . . . . – 3 ب ضرورت و اهمیت موضوع . . . – . 5 ج پیشینه تحقیق . . . . – 6 د اهداف تحقیق . . . . – 6 ه پرسشها . . . . – 6 و فرضیه . . . . – 7 ز اهداف کاربردی . . . . – . 7 ی روش تحقیق . . . . – 8 فصل نخست: مفاهیم ، پیشینه، درآمدی بر ارکان اختلاس. . . 9 مبحث نخست: مفاهیم و درآمدی بر تحولات تاریخی . . . 10 گفتار نخست: مفاهیم . . . . 10 الف: واژه شناسی . . . . 11 1 اختلاس. . . . . – . 11 2 مختلس. . . . . – 15 3 تصاحب. . . . . – . 16 4 مامور دولتی . . . . – . 20 ب: مقایسه…