برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور
1-1- مقدمه
انسانها با حركت در مسير تكامل و رشد عقلاني خود، به ‌تدريج بر ضرورت برنامه‌ريزي در زندگي واقف شدند و آنرا به منزله ابزاري در خدمت مديريت و رهبري نظامهاي اجتماعي و سازمانی مورد توجه قرار دادند. امروزه سازمانها، به حدي پيچيده شده‌اند كه بدون توجه به کارایی و اثربخشی دقيق برنامه ها، امكان ادامه حيات ندارند. برنامه‌ريزي برای دستیابی به اثربخشی در عملکردها و وظایف،…