برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

تحقيق ابزار و تجهیزات مورد نیاز در تعمیر آبگرمکن

تحقيق ابزار و تجهیزات مورد نیاز در تعمیر آبگرمکن

تحقيق ابزار و تجهیزات مورد نیاز در تعمیر آبگرمکن

تحقيق ابزار و تجهیزات مورد نیاز در تعمیر آبگرمکن
پودمان کاربرد و اصول نگهداری لوازم خانگی
درس وسایل و ابزار شناسی و کاربرد آن در خانه

فهرست مطالب:
مقدمه
انواع آب گرمکن
ساختمان آب گرم کن های دیواری
باز و بسته کردن اجزای آب گرم کن گازسوز دیواری
دستورکار باز و بسته کردن اجزای آب گرم کن گاز سوز دیواری و ابزار و وسایل مورد نیاز
رویه آب گرم کن
کلاهک تعدیل
صفحۀ پشتی دستگاه
اصول باز و بسته کردن رویه، کلاهک تعدیل و صفحه پشتی
دستور کار…