برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

تحقیق تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران

تحقیق تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران

تحقیق تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران

تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران
پودمان کاربرد و اصول نگهداری لوازم خانگی
درس نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک

فهرست مطالب:
مقدمه
سوابق تحقيق
متن تحقيق
تعريف آرشيو
تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان
ساماندهی اسناد در آرشیو
آثار و هدف آرشيو
قلمرو آرشيو
وظايف آرشيو
انواع آرشيو
تشكيل شوراي جهاني آرشيو
تاریخچه آرشیو در جهان
تاریخچه آرشیو عثمانی
تاریخچه آرشیو در ایران
تأسيس شوراهاي منطقه‌اي در جهان
آثار شوراي منطقه‌اي…