برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

ترجمه مقاله زبان انگلیسی

ترجمه مقاله زبان انگلیسی

ترجمه مقاله زبان انگلیسی

قسمتی از معنی مقاله:
در کنار حس گر دروني ، ويژگي هاي ديگري کشف شده سطح مايع در باک ، درجه حرارت باک و دماي گاز اگزوز در مبدل کاتاليزوري مي باشند . طراحي مراحل ساختاري بعدي شامل اجراي سازنده گاز لوله اگزوز و کنترل اين گاز خروجي مي شود .
ارتباط با واحد کنترل موتور يک اتوبوس CAN را به حرکت در مي آورد فن تشخيص بر روي يک ISO-K با واسطه CAN صورت مي گيرد .
 
– شيوه تعيين مقدار مصرف DENOYTRONIC:
محاسبه بر مبناي مدل براي ميزان بهينه مصرف بايد کاهش 2NO را وقتي نشت…