برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلودبررسی اجتماع حق فسخ با جبران خسارت

دانلودبررسی اجتماع حق فسخ با جبران خسارت

دانلودبررسی اجتماع حق فسخ با جبران خسارت

چکیده :
یکی از مباحث حقوقی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می­گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه « اصل لزوم قراردادها» مخصوصاًً در مادۀ 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287 ، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ…