برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلودبررسی استقلال آموزشی مالی واداری دانشگاهها

دانلودبررسی استقلال آموزشی مالی واداری دانشگاهها

دانلودبررسی استقلال آموزشی مالی واداری دانشگاهها

چکیده
درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیانودرنهایت باتصویب ماده 49قانون برنامه برنامه چهارم وماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران…