برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود بررسی مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

دانلود بررسی مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

دانلود بررسی مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

بخش نخست : مفاهیم ، پیشینه و مبانی نظری تکرار جرم
تاریخ زندگی بشر همواره با ارتکاب جرم و نقص ارزش های حاکم بر جامعه عجین و همراه بوده ، واکنش کیفری افراد جامعه را در قبال بزهکاران و مجرمین برانگیخته است . در این مسأله ی تکرار جرم به عنوان یکی از دغدغه های همیشگی در زندگی اجتماعی بشر، رویکرد ابتدایی و غریزی حاکمان و برقرار کنندگان نظم عمومی جامعه را به سوی تشدید مجازاتبه دنبال داشته است . هر چند این رویکرد هنوز هم پا بر جاست ، اما بررسی سیر…