برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود بررسی وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

دانلود بررسی وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

دانلود بررسی وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

چکیده
شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است، به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصـف خـاص، فعـل یـا ترک عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل بخواهد، شروط ضمن عقد در یـک تقسـیمبنـدی بـه صحیح و باطل تقسیم میشود، شرط صحیح آن شرطی است که شرایط عمومی صحت شرط را داشته باشد، در غیر این صورت باطل است؛ شرط باطل گاهی مبطل عقد است و آن زمانی است که موجب از دسـت رفـتن یکـی از ارکـان یـا شرایط عمومی صحت عقد شود، مثل اینکه مجهول و یا…