برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله حقوق انواع اشاعه

دانلود مقاله حقوق انواع اشاعه

دانلود مقاله حقوق انواع اشاعه

دانلود مقاله حقوق انواع اشاعه
 
فهرست
عنوان صفحه
کليات.. 1
طرح مسئله:1
تعاريف.. 2
انواع اشاعه:4
اول: اشاعه قهري:5
دوم: اشاعه اختياري (عقدي):6
سوم: فايده تقسيم:7
كليات و تعاريف.. 11
گفتار نخست: وضع حقوقي بيع مال مشاع. 11
گفتار دوّم: حالات بيع مشاع. 12
بند نخست: بيع كل مال مشاع. 13
الف) توسط جميع شركاء:13
ب) توسط احداز شركاء14
بند دوم: بيع جزئي از مال مشاع. 18
الف) بيع جزء معين. 19
ب) بيع حصه مشاع. 20
اذن در تسليم مبيع مشاع. 24
گفتار نخست: حاكميت اراده…