برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی 1 (SAS)

دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی 1 (SAS)

دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی 1 (SAS)

 دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی 1 (SAS) با فرمت pdf ودر 5 صفحه-پرسشنامه اضطراب 2 )اسمیت و همکاران، 1990( یک آزمون خود گزارشی چند بعدی است که به منظور سنجش اضطراب جسمانیو شناختی ساخته شده است. این آزمون دارای 21 عبارت برای سنجش 3 زیر مقیاس است. این زیر مقیاس های عبارتند از، اضطرابجسمانی ) 9 ماده(، نگرانی ) 7 ماده(، و عدم تمرکز ) 5 ماده(.از آزمودنی خواسته می شود تا مشخص کنند که قبل از شروع رقابت یا در حین انجام آن تا چه حد احساسات و افکار مطرح شدهدر…