برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

رویکرد امنیت جهانی با نظر بر تروریسم مبتنی بر عقاید وهابی و مقایسه آن با فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشر

رویکرد امنیت جهانی با نظر بر تروریسم مبتنی بر عقاید وهابی و مقایسه آن با فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشر

رویکرد امنیت جهانی با نظر بر تروریسم مبتنی بر عقاید وهابی و مقایسه آن با فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشر

رویکرد امنیت جهانی با نظر بر تروریسم مبتنی بر عقاید وهابی و مقایسه آن با فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشر
1-1- مقدمه
تروریسم به طرق مختلف به عنوان یک تاکتیک و استراتژی شرح داده شده است. جرم و یک وظیفه مقدس؛ واکنش موجه به ظلم و ستم و یک عمل غیر قابل توجیه. تروریسم اغلب تاکتیک موثری برای طرف ضعیف تر در جنگ بوده است. با توجه به ماهیت پنهان و اندازه کوچک از سازمان های تروریستی، آنها اغلب مخالف هیچ سازمان نیستند و یا دفاع از هیچ سازمانی را نمی کنند. در…