برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي

عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي

عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي

عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي……………………………………………………….. 3
كليات………………………………………………………………………………………. 3
خصوصيات و اهميت قوانين حمورابي…………………………………………………. 3
بخش اول………………………………………………………………………………….. 7
بافت اجتماعي بابل……………………………………………………………………….. 7
طبقات سه گانه مردم بابل………………………………………………………………… 8
الف _…