برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران

قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران

قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران

فهرست مطالب
 
 
مقدمه. 1
بيان مسئله:3
فرضيه‌ها:3
بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج.. 4
فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج.. 5
مبحث اول: حراج در قانون شهرداري… 6
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي.. 6
گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا.7
گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي ملي…..