برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله حق دفاع متهم

مقاله حق دفاع متهم

مقاله حق دفاع متهم

حق دفاع متهم 1
مقدمه 2
انگيزه انتخاب موضوع 4
بخش اول: تعاريف و كليات 7
گفتار اول: واژه‌شناسي، تعريف حق دفاع 7
الف- تعريف حق 7
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع 10
الف- اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي حقوق بشر 14
ب- در حقوق داخلي 16
بخش دوم: موارد حقوق دفاعي متهم در مراحل مختلف دادرسي كيفري 20
گفتار اول: تفهيم حقوق دفاعي 20
الف- اعلام حق داشتن وكيل 21
مطالعه تطبيقي 22
ب- در مراحل قبل از اخذ آخرين دفاع در مرحله تحقيق 26
الف- اهميت شركت وكيل مدافع 28
ب-…