برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله درباره بررسي تأثير روش تدريس رياضي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي دولتي در شهرستان ايذه

مقاله درباره بررسي تأثير روش تدريس رياضي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي دولتي در شهرستان ايذه

فرمت فایل: ورد- Word  
مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 8بررسيتأثيرروشتدريسرياضيدرپيشرفتتحصيليدانشآموزاندختردبيرستانهايدولتيدرشهرستان ايذه رياضياتكليددروازهعلوماست.غفلتازرياضياتبههمهدانشهالطمهميزند «راجربيكن» چكيده پيشرفتتحصيلييكيازمتغيرهاياصليآموزشوپرورشاست. وميتوانازآنبهعنوانشاخصعمدهسنجشكيفيتآموزشوپرورشيادكرد. معمولاًپيشرفتتحصيليبراساسنتايجآزمونهاينهاييواستانداردموردسنجشقرارميگيرد….