برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله درباره بررسي رابطه ويژگيهاو مکان کنترل مادر و فرزند با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 76

مقاله درباره بررسي رابطه ويژگيهاو مکان کنترل مادر و فرزند با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 76

فرمت فایل: ورد- Word  
مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 10بررسيرابطهويژگيهاومکانکنترلمادروفرزندباپيشرفتتحصيليدانشآموزاندختروپسرپايهچهارمابتداييشهرتهراندرسالتحصيلي 76 – 75…