برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله درباره معرفی و آشنایی با استان چهارمحال و بختیاری

مقاله درباره معرفی و آشنایی با استان چهارمحال و بختیاری

فرمت فایل: ورد- Word  
مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 11معرفی و آشنایی با استانچهارمحالوبختیاری موقعیتجغرافیایی ایناستانبا 16533 کیلومترمربعوسعتازجملهمناطقکوهستانیجنوبغربیایرانمحسوبمیشودوبین 31 درجهو 40 دقیقهتا 42 درجهو 4 دقیقهعرضشمالیو 49 درجهو 32 دقیقهتا 51 درجهو 21 دقیقهطولشرقیگرینویچقراردارد. مرکزاستان (شهرکرد) با 2150 مترارتفاعدرمیانمراکزاستانها،بلندتریناست (بههمینسبببهبامایراناشتهاریافتهاست) ودرفاصله 520…