برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله درمورد بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره های راهنمایی ومتوسط4

مقاله درمورد بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره های راهنمایی ومتوسط4

فرمت فایل: ورد- Word  
مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 6بررسیرابطهافتتحصیلیدانشاموزاندختردورههایراهنماییومتوسطه (4) ·رشدنوجوانانوعدماطلاعخانوادههاازنیازهایجوان نوجواناندرسنبلوغبهعلتتغيراتجسميوروحي،بهمسائليغيرازدرسومدرسهتوجهميكنند . ممكناستشديدا بهورزشرويآورنديابيشتربهفكرتفريحوگردشباشند . دخترنوجوانيعقيدهداشتكه : درسخواندنمالپسرهااست . ايننوعفكرميتوانداثرنامطلوببرخودودیگردوستانشبگذارد ….