برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله درمورد سلاح‌هاي شيميايي

مقاله درمورد سلاح‌هاي شيميايي

فرمت فایل: ورد- Word  
مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 8سلاح‌هايشيميايي مقدمه سلاح‌هايشيمياييبهكليهعواملياطلاقمي‌شودكهاثراتمستقيمسميبرانسان،حيواناتوگياهاندارند. گاهياوقاتبهاينتركيبات «گازهايجنگي»نيزمي‌گويند. حتياگرچهاينتركيباتمايعوياجامدنيزباشند،اثراتسمياينتركيباتممكناستموقتييادائميباشدوشدتاثراتآن‌هاممكناستازتحريكموقتيچشمتاآسيب‌هايشديدمنجربهمرگباشد….