برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله درمورد فردوسی حکیم ابوالقاسم حسن بن علی طوسی معروف به فردوسی

مقاله درمورد فردوسی حکیم ابوالقاسم حسن بن علی طوسی معروف به فردوسی

فرمت فایل: ورد- Word  
مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 5فردوسیحکیمابوالقاسمحسنبنعلیطوسیمعروفبهفردوسی (حدود ۳۲۹ تاحدود ۳۹۷ هجریشمسی)،شاعرحماسه‌سرایایرانیوگویندهٔشاهنامهٔفردوسیاستکهمشهورتریناثرحماسیفارسیاستوطولانی‌ترینمنظومهبهزبانفارسیتازمانخودبوده‌است. اوراازبزرگ‌ترینشاعرانفارسی‌گودانسته‌اند. سرودنشاهنامه شاهنامهمهمتریناثرفردوسیویکیازبزرگترینآثارادبیاتکهنفارسیمی‌باشد….