برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله درمورد قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در

مقاله درمورد قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در

فرمت فایل: ورد- Word  
مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 2قانونملیشدنصنعتنفتدرواقعپیشنهادیبودکهبهامضایهمهاعضایکمیسیونمخصوصنفتدرمجلسشورایملیایراندر ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ بهمجلسارائهشدوتصویبگردید. پیشینه درسالهای ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مذاکراتیبیننویلگس،ازمقاماتشرکتنفتایرانوانگلیس،وعباسقلیگلشائیان،وزیردارائیدولتساعدانجامشدوحاصلآنقراردادیبودکهبهقراردادالحاقیگس-گلشائیانمعروفشد….