برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله درمورد قطب جنوب

مقاله درمورد قطب جنوب

فرمت فایل: ورد- Word  
مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 3قطبجنوب علیرغمسرمایفوقالعاده،اقیانوسیکهقطبجنوبرااحاطهکردهغنیترینناحیهجهانازنظرحیاتاست . طیماههایتابستان،گیاهانمیکروسکوپیپراکندهشدهبرایگروههایبزرگکریلهاغذافراهممیآورندواینهابهنوبهخودغذایپنگوئنها،سیلهاووالهارافراهممیکنند ….