برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله درمورد قوانین و مقررات

مقاله درمورد قوانین و مقررات

فرمت فایل: ورد- Word  
مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 3قوانینومقررات زمینبازی ابعادزمینوالیبالطولزمین ۱۸ وعرضآن ۹ مترمی‌باشدوفارغازهرگونهبرجستگییافرورفتگیاست. زمینتوسطخطوطیبهعرض ۵ سانتیمترعلامتگذاریمی‌شود. ایناندازه‌گیریازگوشهزمیناست. خطیبهعرض ۵ سانتیمترمیانخطوطکناریدرزیرتورکشیدهشده‌استوزمینرابهدوقسمتمساویتقسیممی‌کندوبهاسمخطمرکزیشناختهمی‌شود. خطوطیبهطول ۹ وعرض ۵ سانتیمتردر ۳…