برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله درمورد قیا م توابین

مقاله درمورد قیا م توابین

فرمت فایل: ورد- Word  
مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 26قیا م توابین سالهایآمادگیبرایقیام مقدمه جنبشتوابیندرسالشصتوپنجعلیهحاکمیتامویهاوبرایازبینبردنقاتلینحسینبنعلی(ع)،برپاگردید. هرچندشروعآندرحدیکاحساس،پسازواقعهکربلادرقلوببسیاریازشیعیانپدیدآمدهبود. بعدازواقعهکربلا،شیعیانکوفهکهازعدممایتخودنسبتبهامامحسین(ع)شرمندهشدهبودند،تصمیمگرفتندتابهگونهایاینشرمندگیراازچهرهخویشبزدایند….