برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله درمورد هوش مصنوعی چیست

مقاله درمورد هوش مصنوعی چیست

فرمت فایل: ورد- Word  
مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 3هوشمصنوعیچیست؟ «هوشمصنوعی،دانشساختنماشین‌‌هایابرنامه‌هایهوشمنداست. » همانگونهكهازتعریففوق-كهتوسطیكیازبنیانگذارانهوشمصنوعیارائهشدهاست- برمی‌آید،حداقلبهدوسؤالبایدپاسخداد: 1ـهوشمندیچیست؟ 2ـبرنامه‌هایهوشمند،چهنوعیازبرنامه‌هاهستند؟تعریفدیگریكهازهوشمصنوعیمی‌توانارائهدادبهقرارزیراست: «…