برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله درمورد پيشينه عزت نفس1

مقاله درمورد پيشينه عزت نفس1

فرمت فایل: ورد- Word  
مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 6عزتنفس دربررسیعزتنفس،اولینكارتوسطویلیامجیمزانجامشدهاست. اومعتقدبودكهتصورفردازخوددرحینتعاملاتاجتماعی،یعنیاززمانیكهمتولدشدهوموردشناساییدیگرانقرارمیگیرد،شكلمیگیرد. الف : مبانینظری مربیان،والدین،رهبرانتجاریودولتیهمگیبراینامراتفاقنظردارندكهمانیازبهپرورشاشخاصیباعزتنفسسالموبالاداریم….