برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله106_نقش بزه دیده دراجرای مجازات58ص

مقاله106_نقش بزه دیده دراجرای مجازات58ص

مقاله106_نقش بزه دیده دراجرای مجازات58ص

 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
مقدمه. 1
ساختار پژوهش… 3
بیان مساله. 3
سوالات.. 6
فرضیات.. 6
ضرورت اجرای پژوهش… 6
اهداف پژوهش… 7
فصل اول:مبانی نقش بزه دیده در اجرای مجازات
1-1مبانی بزه دیده محور. 8
الف: مبانی تاریخی توجه به بزه دیده در فرایند کیفری.. 8
ب: تاثیر شکل گیری دانش بزه دیده شناسی بر فرایند مجازات.. 9
ج: نقش بزه دیده در اعمال مجازات یا تخفیف آن. 11
2-1مبانی محکوم محور. 13
الف :توجه به بزهکار در دانش جرم شناسی.. 13
ب:اعمال نقش بزه دیده و حقوق…