برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله11_فلسفه حقوق در قرآن

مقاله11_فلسفه حقوق در قرآن

مقاله11_فلسفه حقوق در قرآن

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
چكيده. 2
تأملي در مفهوم حق.. 3
حقوق قرآن، آميزه‌اي از (امتياز) و (تكليف). 4
انواع حقوق در قرآن.. 5
قواعد حقوقي قرآن.. 5
جستجوي فلسفه حقوق در قرآن.. 6
حقوق طبيعي انسان، از مباني حقوقي قرآن.. 8
1. حق حيات… 8
2. حق مالكيت… 9
3. حقوق طبيعي معنوي انسان.. 9
قرآن و حقوق اجتماعي انسان.. 12
عدالت دومين مبناي حقوقي قرآن.. 14
1. عدالت معاوضي يا توزيعي.. 16
2. عدالت معاوضي.. 16
3. عدالت توزيعي.. 18
مصالح برتر، سومين مبناي حقوقي قرآن.. 19
1….