برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله12_قتل شبه عمد

مقاله12_قتل شبه عمد

مقاله12_قتل شبه عمد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده. 1
سؤالات تحقيق.. 3
فرضيه‌هاي تحقيق.. 3
مقدمه. 4
فصل اول: كليات
1-1 قتل شبه عمد. 6
1-2 عناصر و شرايط ركن رواني قتل شبه عمد. 7
1-2-1 قصد فعل.. 7
1-2-2 شرط عدم قصد نتيجه. 7
1-2-3 عدم لزوم خطاي جزايي.. 8
1-3 مصاديق قتل شبه عمد از نظر ركن رواني.. 9
1-3-1 عمليات پزشكي.. 9
1-3-2 تأديب… 10
1-3-3 پرتاب شونده. 11
فصل دوم: قتل خطايي محض
2-1 ركن رواني قتل خطايي محض…. 13
2-1-1 قصد فعلي كه مقدمه جنايت و قتل است… 13
2-1-2 عدم قصد فعل واقع شده در مجني‌عليه. 14
2-1-3…