برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله16_نظام حقوقي بين‌الملل كيفري نسبت به جرايم زيست محيطي

مقاله16_نظام حقوقي بين‌الملل كيفري نسبت به جرايم زيست محيطي

مقاله16_نظام حقوقي بين‌الملل كيفري نسبت به جرايم زيست محيطي

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده. 1
سؤالات تحقيق.. 2
فرضيه‌هاي تحقيق.. 2
مقدمه. 3
فصل اول: كليات
1-1 تعريف اصطلاحي محيط زيست… 4
1-2 آلودگي محيط زيست… 6
1-3 سلامتي و بهداشت محيط.. 7
1-4 تعريف حقوقي از آلودگي محيط زيست… 8
1-5 منابع آلودگي.. 9
 
فصل دوم: جرائم زيست محيطي
2-1 جرم زيست محيطي.. 10
2-2 جايگاه جرم زيست محيطي.. 11
2-3 جرم زيست محيطي از لحاظ حقوقي.. 12
2-4 مفاهيم خاص جرم زيست محيطي.. 15
2-5 مفهوم جرم زیست محیطی در عرصه بین‌المللی.. 16
 
فصل سوم:…