برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله23_تبدیل مجازات

مقاله23_تبدیل مجازات

مقاله23_تبدیل مجازات

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
بيان مسئله. 2
«فصل اول: كليات»6
مبحث اول: تعاريف…. 6
الف: تبديل مجازات… 6
ب: تناسب… 8
ج: اصلاح مجرمين.. 10
اركان تبديل مجازات… 11
گفتار دوم:شرايط تبديل مجازات… 12
الف: شرايط مربوط به مجازات… 13
ب: شرايط مربوط به مجرم. 14
ج- شرايط مربوط به مجني عليه. 18
مبحث دوم: محدوديت ناشي از ماده 23 قانون مجازات اسلامي.. 21
گفتار اول: آثار تبديل مجازات ها21
الف: اثر تبديل مجازات به نوع جرم ارتكابي.. 21
ب: اثر تبديل مجازاتها به…