برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله42_تحلیل حقوقی جرم سرقت

مقاله42_تحلیل حقوقی جرم سرقت

مقاله42_تحلیل حقوقی جرم سرقت

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
چکیده. 1
بیان مسئله. 2
سوال تحقیق.. 2
فرضیه تحقیق.. 2
پیشینه تحقیق.. 3
روش کار. 3
محدودیت های تحقیق.. 3
ساختار بندی تحقیق.. 3
فصل اول:4
کلیات جرم سرقت… 4
گفتاراول: تاریخچه جرم سرقت در قوانین ایران.. 5
گفتار دوم: تعریف سرفت… 6
مبحث اول: تعریف لغوی سرقت… 6
مبحث دوم: تعریف اصطلاحی وتخصصی سرقت… 6
بند اول: ربودن.. 7
بند دوم: مال.. 8
بند سوم: تعلق به غیر. 9
گفتار سوم: مبانی جرم سرقت… 9
گفتار چهارم: نوع شناسی سرقت… 10
فصل…