برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله45_بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران182ص

مقاله45_بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران182ص

مقاله45_بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران182ص

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي
فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي
مبحث اول: مفهوم و تعريف
مبحث : دوم : تاريخچه
مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم
گفتار اول : عنصر قانوني
گفتار دوم : عنصر مادي
بند اول : شرايط مقدماتي
1.ضرورت وجود جرم قبلي
2.خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم
3.خصوصيات مرتكب جرم
بند دوم: عمل مرتكب
بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم
1. شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها
1-1 تصفيه پول
2-1 افتتاح حساب با هويت…