برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله47_بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی140ص

مقاله47_بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی140ص

مقاله47_بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی140ص

فهرست اجمالی مطالب
مقدّمه : طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 1
بخش اول : حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران
فصل اول : حقوق ورزشی ………………………………………………………………………………………………………….. 12
گفتار اول : منابع حقوق ورزشی ………………………………………………………………………………………………….. 13
فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری ……………………………………………………………………………………………….. 16
فصل سوم :…