برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله57_بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران140ص

مقاله57_بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران140ص

مقاله57_بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران140ص

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
 
بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران
فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي…………………………………………………… 7
مبحث اول: مفهوم همه پرسي.. 7
بند اول: دموكراسي.. 8
اول: تعريف دموكراسي.. 8
دوم: انواع دموكراسي.. 10
الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي)10
ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي)11
ج) دموكراسي نيمه مستقيم. 11
يك ـ وتوي مردم. 11
دو ـ رفراندم (همه پرسي)12
I) ضرورت مراجعه به همه پرسي.. 13
II)…