برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله59_تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران 171 ص

مقاله59_تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران 171 ص

مقاله59_تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران 171 ص

فهرست مطالب صفحه
چکیده
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………1
الف: ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….3
ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن………………………………………………………….4
ج: اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7
د: اهداف…