برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله5_اقرار در فقه

مقاله5_اقرار در فقه

مقاله5_اقرار در فقه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 3
 
فصل اول : (کلیات) مفهوم شناسی اقرار
1-1- تعریف لغوی 4
1-2- تعریف اصطلاحی 4
1-3- تعریف اقرار در فقه 4
1-2- تعریف صدمات بدنی 5
1-3- مبنای اعتبار اقرار 6
 
فصل دوم: شرایط و اوصاف اقرار صحیح
2-1- شرایط و اوصاف کلی اقرار 9
2-2- شرایط و اوصاف مقر 12
2-2-1- بلوغ 13
2-2-2- اختیار 13
2-2-3- عقل 14
2-2-4- قصد 15
2-3- اقرارهای غیر معتبر. 16
2-3-1- اقرار کذب 16
2-3-2- اقرار مبتنی بر اشتباه 16
2-3-3- اقرار مبتنی بر شکنجه ، تهدید و اغفال 17
 
فصل سوم :…