برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله62_روش های جایگزین مجازات حبس و اصلاح و بازپروری کردن بزهکاران و امکان پیشگیری از تکرار جرم167ص

مقاله62_روش های جایگزین مجازات حبس و اصلاح و بازپروری کردن بزهکاران و امکان پیشگیری از تکرار جرم167ص

مقاله62_روش های جایگزین مجازات حبس و اصلاح و بازپروری کردن بزهکاران و امکان پیشگیری از تکرار جرم167ص

مقدمه
حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.
مردم به دنبال…